Vedtekter

§ 1. Organisasjon

 Kystlagets navn er ”TERJE VIGEN”.  Arbeidsområdet er fra Fevik til Homborsund og fra Hesnesbrægen og til Hørte.  ”TERJE VIGEN” er et lokallag i forbundet KYSTEN.

§ 2. Formål

Kystlaget ”TERJE VIGEN” skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av forskjellige elementer innen norsk kystkultur i overensstemmelse med Forbundet KYSTENS formålsparagraf, vedtekter for øvrig og arbeidsplaner.  Det skal legges særlig vekt på:

–          Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg, havner og kystmiljø for øvrig, som er særegne for distriktet.

–          Håndverkmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.

–          Samarbeid med lokale museer, foreninger og lignende og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver.

Kystlaget ”TERJE VIGEN” skal samarbeide med Forbundet KYSTENs landsstyre/arbeidsutvalg og sekretariat når det er naturlig og nødvendig.

§ 3. Medlemsskap

      Alle kan bli medlem av Kystlaget ”TERJE VIGEN”. Kontingenten faststettes på Forbundet KYSTENs landsmøte og Forbundet KYSTENs sekretariat krever inn kontingent og fordeler denne til lokallagene. Medlemskontingenten graderes i:

–          Enkeltmedlemskap

–          Familiemedlemskap

–          Foreninger, bedrifter, institusjoner og andre sammenslutninger

Ett medlemskap gir en stemme på årsmøtet. Stemmeberetige er de som har betalt kontingenten innen årets utgang.  Utmelding bør skje skriftlig. Ubetalt kontingent regnes som utmelding i første kvartal i etterfølgende år.

§ 4. Årsmøtet

      Årsmøtet er Kystlaget ”TERJE VIGEN” s høyeste myndighet.  Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av april. Tidspunkt for møte kunngjøres på kystlagets nettsted senest 1.februar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Saksutredningen, med styrets innstilling (unntatt regnskap, budsjettforslag og valgkomiteens innstilling), legges ut på kystlags nettsted senest 2 uker før årsmøtet.

  Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.  Det skal behandle:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Styrets beretning og regnskap

3.      Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett

4.      Innkomne forslag

5.      Valg

       Konstituering

Kystlagets leder åpner årsmøtet, og iverksetter valg av møteleder, møtesekretær(er) og to til å signere møteprotokoll.  Så snart valget er foretatt, overtar møteleder ledelsen av årsmøtet.

Avstemningsregler

Bare personlig fremmøte med gyldig medlemskap eller fullmakt fra gyldig medlemskap avgi stemme. Møteleder foreslår avstemningsmåte. Valg skal foretas skriftlig hvis noen krever det. Ved stemmelikhet, og bare da, har lederen dobbeltstemme. Benkeforslag kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet vedtar det.  Forslag omvedtektsendring/oppløsning kan ikke tas opp som benkeforslag

§ 5. Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge leder, fire styremedlemmer, to nummererte varamedlemmer og revisor. Revisor er ikke medlem av styret.  Styret velger selv hvem som skal ha vervene som nestleder, sekretær og kasserer.  Leder og styremedlemmene velges for to år og varamedlemmene for et år.

      Etter forslag fra styret skal årsmøtet velge en valgkomite på tre medlemmer for et år.  Medlemmene velger selv hvem som skal være leder av komiteen.

      Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

      Styret kan utpeke faste eller midlertidige arbeidsutvalg, grupper og enkeltpersoner til å ivareta særskilte arbeidsoppgaver.  Disse rapporterer til og står ansvarlig overfor styret, og de velger selv sine kontaktpersoner overfor styret.

      Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme Kystlaget ”TERJE VIGEN”s målsetninger.

§ 6. Endring av vedtektene kan kun skje med to tredjedels flertall på vanlig eller ekstraordinært årsmøte.

§ 7. Ekstraordinert årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer, eller 1/3 av kystlagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen.  Innkallingen skal skje skriftlig og med de samme frister som for et ordinært årsmøte.  Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen seks uker etter at det er blitt krevet, dog slik at månedene juni, juli og august ikke regnes med.

§ 8. Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte Kystlaget ”TERJE VIGEN”s navn, kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng.

§ 9. Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år, kan årsmøte bestemme at kystlaget skal oppløses.

Kystlagets aktiva skal da disponeres slik at lagets formål best mulig oppfylles, fortrinnsvis til kulturvern eller museal virksomhet i regionen. Avgjørelsen til disponering av midlene gjøres av årsmøtet.

Grimstad, 06.06.1990.

Grimstad, 17.04.1991. rev.

Rev. § 6 vedtatt på årsmøtet 18.03.2010.

Rev. Etter endringer vedtatt årsmøtet 20.03.2012